Nyheter

En tillgång i energisystemet

Parkeringshus kan bli viktiga tillgångar i elnätet. Det nya P-huset Sege Park i Malmö är utrustat med ett smart system för solenergi och batterier som gör det möjligt att hantera det ökande behovet av laddplatser, men som också kan avlasta och balansera det hårt ansträngda nätet.

I det nya P-huset Sege Park i Malmö är det förberett för 120 laddplatser, varav 70 är tagna i drift idag. Det skulle kunna innebära en stor kapacitetsutmaning lokalt, men genom ett helhetstänk runt elanslutningen har Parkering Malmö skapat en lösning som både ger ett effektivare utnyttjande av elen och bidrar till att göra elnätet mer flexibelt.

Resurs för elnätet

– Parkeringshusets tak har försetts med 1 400 kvm solceller. Dessa är kopplade till ett fastighetsbatteri med smart styrning av energianvändningen. Det gör P-huset Sege Park till en energinod, som blir en resurs för elnätet snarare än en belastning, berättar Amir Ahmady nyproduktionschef på Parkering Malmö.

För Parkering Malmö handlar det om att minimera det totala behovet av att importera el från elnätet, att avlasta elnätet när det är som mest ansträngt och att minska koldioxidavtrycket genom att kunna ladda batteriet när det finns stor tillgång på förnybar energi.

Intelligent elsystem

Bakom lösningen ligger greentech-bolaget Ferroamp vars intelligenta mikronät för elen i fastigheten styr solpaneler, elbilsladdning och energilager så att nyttan maximeras.

– Vårt system gör det möjligt att styra elanvändningen och optimera utefter både parkeringshusets och kommunens behov. Tanken är att det också ska kunna styras direkt av kommunen för att bidra med balans- och flexibilitetstjänster till både den lokala nätägaren och till Svenska kraftnät, berättar Fredrik Breitung, tf vd, Ferroamp.

Så här fungerar det

Det handlar om att styra och lagra elen utifrån trycket på elnätet. När trycket på nätet är lågt kan fastighetsbatteriet laddas från elnätet. När många bilar laddas samtidigt kan systemet ställas in så att den egenproducerade elen från solcellerna används för att ladda upp batteriet. Därmed sparas både pengar och nätkapacitet.

Europeiskt samarbetsprojekt

Installationen är en del av det europeiska samarbetsprojektet Access, där innovativa lösningar för att minska klimatavtryck och elkostnader visas upp med målsättningen att fler ska följa efter.

– Den här tekniska lösningen ligger helt i linje med stadens klimatarbete och energistrategi. I Malmö råder det periodvis effektbrist med högre elpris och koldioxidutsläpp som följd. Om det här pilotprojektet går bra, kan lösningen användas i andra parkeringshus eller fastigheter, menar Hanna Axelsson, projektledare på Miljöförvaltning i Malmö stad.

Om Access

För att jämna ut effekttopparna provar Parkering Malmö tillsammans med Malmö stad en innovativ lösning i P-hus Sege Park genom det europeiska samarbetsprojektet, ACCESS (Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart System).

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Läs mer på:

ferroamp.com