Nyheter

Byggconstruct utvecklar användningen av klimatkalkyl

Allt fler fastighetsutvecklare och byggentreprenörer engagerar sig i klimatarbetet. Lagkravet från 1 januari 2022 på klimatdeklaration driver på, men många företag spänner bågen högre och jobbar ambitiöst med klimatfrågan. Ett av dem är Byggconstruct. Här är man van att använda Bidcon för ekonomiska kalkyler och tar nu vara på möjligheten att med en klimatmodul göra även klimatkalkyler.

Byggconstruct har en kalkyl- och inköpsavdelning som hanterar företagets projekt. Att göra klimatkalkyler följer delvis samma mönster som arbetet med ekonomiska kalkyler, varför det är naturligt att även klimataspekterna numera är en fråga för kalkyl- och inköpsavdelningen.

– Det är en stor omställning för oss, men vi är angelägna att arbeta med klimatfrågan och lära oss använda verktyg för klimatkalkyler, säger Stefan Andersson, vice vd och arbetschef Projektering/Kalkyl/Inköp.

Testade klimatmodul

Ett exempel är att företaget redan förra året testade programmet Bidcon kompletterat med en speciell klimatmodul. Byggconstruct är sedan länge vana att använda Bidcon för ekonomiska kalkyler. Med klimatkalkylen på plats tillkommer en kolumn som visar CO2e-utsläppet. Nu kan man i tidigt skede göra en grov klimatkalkyl, med möjlighet att sedan förfina den allteftersom byggprodukter och produktionsmetoder väljs och underlagsdata blir mer precisa. För närvarande är klimatkalkyl mest aktuellt vid val av stomlösningar.

Arbetssättet att använda Bidcon kompletterat med klimatmodul är användbart inte minst vid nyproduktion, då klimatkalkyl behövs framförallt för bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar.

– I tidigt skede går det att laborera med avgörande val, såsom betongstomme jämfört med trästomme, och direkt se utfallet i kostnader och klimatpåverkan. Eller beakta andra delar av byggnaden, om ett alternativ medger relativt liten besparing i CO2, men till hög kostnad, är det bättre att satsa på något mer kostnadseffektivt. Parallellt kan vi även se hur ett visst val påverkar tidplanen. På så sätt kan byggnaden och produktionen av den optimeras på ett smidigt sätt, förklarar Stefan Andersson.

Byggconstruct arbetar rutinmässigt fullt ut med Bidcon för ekonomiska kalkyler. Beträffande klimatkalkyl med klimatmodulen används denna framförallt för grova kalkyler i tidiga skeden. Men på sikt ser man möjligheter att göra alla klimatkalkyler in house, även de definitiva som ska utgöra underlag vid certifieringar och för klimatdeklarationerna, ett arbete som nu läggs ut på konsulter.

Klimatdeklaration

Byggconstructs första projekt med bygglov beviljat efter 1 januari 2022 är Stadsskogens förskola. Byggnaden har därmed lagkrav på klimatdeklaration. Byggconstruct gör en grov klimatkalkyl i Bidcon och anlitar konsult för förfinade kalkyler i senare skeden. Här lämnar Byggconstruct underlag till konsulten. Idag skulle man definitivt kunna göra klimatkalkyl för stommen och på sikt allt kalkylarbete som underlag till klimatdeklaration.

Lagkravet omfattar enbart modul A1–A5 i byggnadens livscykel. Skärpta krav kommer så småningom, men flera aktörer höjer redan nu sina ambitioner.

– Det blir mer av livscykelperspektiv på våra projekt. Många av våra beställare är långsiktiga byggherrar som ser både till livscykelkostnader och miljöpåverkan under byggnadens hela livslängd, säger Carl Jonsson, system-, IT- och kommunikationsansvarig hos Byggconstruct. Detta innebär i förlängningen att vi går mot ett cirkulärt tänkande.

En aktiv del i detta är att Byggconstruct har startat en verksamhetsgren med återbruk av byggprodukter.

Renoveringsprojekt

Företaget arbetar både med nyproduktion och renoveringar, ofta ROT-projekt där energieffektivisering ingår, och där beställare i allmänhet är bostadsföretag. Ett aktuellt projekt är Mimers fastighet Bergatrollet i Västerås, där energianvändningen enligt beräkningar minskas med 70 procent.

Kadesjös Ingenjörsbyrå utförde energiberäkningar för en rad alternativ:

Tilläggsisolering vind, takbyte (10-11 % minskning av energibehovet)

FTX (30 %)

FTX-A (extra återvinningsbatteri 6–8 %)

Spillvattenåtervinning från Ecoclime (25 %)

Kylning av inkommande kallvatten, för att motverka Legionella (6 %)

Tilläggsisolering av fasad samt fönsterbyte skulle gett liten besparing och valdes bort. Husen värms med värmepump, där energikällorna kommer att vara tankarna till kallvattenkylaren och spillvattentankarna. Enligt beräkningarna minskar energibehovet från 129 till 39 kWh/kvm Atemp, med 70 procent, i praktiken uppskattningsvis med 60 procent, tack vare de fem åtgärderna.

– Utifrån erfarenheter av liknande projekt kan vi säga ungefär hur stor avvikelsen blir från energiberäkningens resultat, säger Stefan Andersson.

Klimatkalkyl för projektet Bergatrollet är inte aktuell, men kunde ha visst intresse, dels vad byggproduktionen under projektet och ny utrustning i anskaffningsfas ger för klimatavtryck, dels klimatavtrycket per år under driftfas, då jämfört med klimatavtrycket före energieffektivisering (båda normalårskorrigerade)

På bilden: Byggconstruct renovering och tillbyggnad – Bergatrollet i Västerås