Nyheter

Gör om, gör rätt Boverket!

– Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö går helt emot vad internationell forskning, WHO och svenska expertmyndigheter säger. Det var med stor förvåning som Svensk Radonförening tog del av Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. De förslagna ändringarna som återfinns kan påverka hälsan negativt. Svensk Radonförening har i vårt remissvar varit tydlig att vi avstyrker förslaget. Vi hade förväntat oss att Boverket skulle sänkta gränsvärden för radon för nybyggnation, säger Dag Sedin, ordförande för Svensk radonförening.

Idag är gränsvärdet 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som har ansvar för strålsäkerhet där radon ingår. Myndigheten är tydlig att radon är den vanligaste orsaken att drabbas av lungcancer förutom rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ungefär 14 procent av antalet lungcancerfall i Sverige är orsakade av radon. Det motsvarar cirka 500 lungcancerfall per år. 450 av dessa är orsakade av radon i kombination med rökning medan 50 av fallen är icke-rökare. Genom att sänka radonhalten i hus med radonvärden över 200 Bq/m3 till nivåer runt 100 Bq/m3 eller ännu lägre går det uppskattningsvis att på sikt undvika omkring 200 lungcancerfall om året.

– Svensk Radonförening instämmer med Strålsäkerhetsmyndigheten om vikten av att sänka radonhalterna. Det är flera hundra liv per år som kan räddas om radonhalten sänks till under riktvärdet 200 Bq/m3 i alla svenska bostäder. Noteras ska också att världshälsoorganisationen WHO rekommenderar ett riktvärde för radon i bostäder på 100 Bq/m3. Man skulle kunna rädda än flera liv vid en sådan sänkning, dvs det är verkligen relevant att bygga nya fastigheter med så låg radonhalt som möjligt, både för lång hållbarhet och för en god inomhusmiljö. När en föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö nu tas vidare borde Boverket lyssna in vad Strålskyddsmyndigheten säger. Det är bara anmärkningsvärt att Boverket inte möter upp detta, avslutar Dag Sedin, ordförande Svensk Radonförening.

Foto: TakeActionOnRadon