Nyheter

Miljömålsrådet ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle

Miljömålsrådet överlämnar idag sin årsrapport till regeringen och redovisar fem områden där rådet samverkar för att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål och Agenda 2030. Det handlar om allt ifrån samhällsplanering och cirkulära materialflöden till hälsa, livsmedel och biologisk mångfald.

Ramverk för nationell planering är ett av rådets mer innovativa program och syftar till ökad statlig samordning och avvägning inom samhällsplaneringsområdet. Här samarbetar man med myndigheter utanför Miljömålsrådet, och arbetet ska pågå till 2026. Rådet arbetar också med att ta fram underlag till Miljömålsberedningens arbete med hur Sverige ska leva upp till EU:s åtaganden för biologisk mångfald och upptag av växthusgaser. Det arbetet kommer att slutlevereras i år.

Miljömålsrådets fem programområden är:

Ramverk för nationell planering

Miljömålsrådet har föreslagit att regeringen inrättar ett råd för samhällsplanering, vars syfte är att skapa gemensamma utgångspunkter och göra prioriteringar på den nationella nivån som kan underlätta avvägningar i efterföljande planering. Arbetet fokuserar nu på att ta fram en nationell lägesbild, samt att utveckla arbetssätt i två konkreta temaområden; Möjlighetsplanering för energiomställning – stora solcellsanläggningar på mark, och Samhällsomvandlingen i norra Sverige – med fokus på renskötsel och samisk kultur.

Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem

Programområdet syftar till att underlätta för näringsliv och andra relevanta aktörer att agera för ett hållbart livsmedelssystem, samt att utveckla myndigheternas samverkan och arbetssätt på området.

Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling

Arbetet syftar till att uppnå ökat kunskapsutbyte, samt förbättrad samverkan och samordning av hälso- och miljöfrågor. Detta möjliggör ett mer effektivt arbete och ett bättre stöd för aktörer vars verksamhet knyter an till miljö och hälsa.

Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden

Batterier, solceller och vindkraftverk kommer sannolikt vara centrala delar av samhällets klimat- och energiomställning. Programområdet syftar till att undvika framtida miljöproblem med dessa produkter. Fokus ligger på produktdesign, att förebygga avfall och skapa effektiva system för återvinning, samt att bedöma behovet av återvunna och nya material och utreda möjligheter och risker.

Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem

Programområdet syftar till att ta fram relevanta underlag till Miljömålsberedningens pågående regeringsuppdrag om hur Sverige ska nå åtaganden om biologisk mångfald och kolsänka på ett sätt som tillvaratar synergier och är förenligt med andra samhällsmål.

Läs mer i årsrapporten:

Miljömålsrådet – Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)

Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014, och har uppdrag till maj 2026. Rådet består av cheferna för 19 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen. Miljömålsrådet ska verka för att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål.