Nyheter

Färsk hållbarhetsrapport visar på akut behov av effektivisering

Fastighetsbranschen står idag för närmare 40% av Sveriges totala elanvändning och en femtedel av landets totala koldioxidutsläpp. Men trots att hållbarhetsinsatser och energieffektivisering har legat högst upp på agendan de senaste åren visar en färsk rapport från hållbarhetsbolaget Mestro att svenska flerbostadshus i nuläget riskerar att misslyckas med att nå upp till klimatmålen för Agenda 2030, vilket understryker ett brådskande behov av att intensifiera effektiviseringsåtgärderna.

Fastighetsbranschen står idag för närmare 40% av Sveriges totala elanvändning och en femtedel av landets totala koldioxidutsläpp och spelar således en avgörande roll i strävan efter att uppnå svenska hållbarhetsmål. Rapporten ”Energi i fastigheter 2023”, en av Sveriges mest omfattande kartläggningar av fastigheters energiförbrukning, visar dock att bostädernas gröna omställning har varit undermålig.

Enligt prognoser presenterade i rapporten är flerbostadshusens effektivisering, på cirka 0,9% per år, ännu otillräcklig för att leva upp till klimatmålen för Agenda 2030 samt Sveriges mål om att bli klimatneutralt senast 2045. För att nå dessa mål skulle effektiviseringstakten behöva höjas avsevärt. 

Siffrorna kommer från Mestros senaste analys av kommersiella lokaler och flerbostadshus och dess påverkan på klimatet, och bygger på 160 miljoner datapunkter samlade från 1 600 fastigheter runt om i landet, samt sex avancerade prognosmodeller.

– Vi har noterat en växande entusiasm för energieffektivisering, mycket tack vare EU:s krav på hållbarhetsrapportering samt uppmaningar från svenska myndigheter. Men trots det har flerbostadshusen en lång väg kvar att gå för att uppnå 2030-målen, och för det krävs rätt data och informationsunderlag, menar Kristin Berg, vd för Mestro.

Det finns dock ljuspunkter i rapporten; bland annat förväntas kommersiella fastigheter – inklusive lokaler, kontor, butiker och skolor – minska sin energianvändning med hela 10% från 2023 års nivåer fram till 2030, vilket enligt prognoserna kan vara tillräckligt för att uppnå energimålen satta till 2030..

– Samtidigt som prognosen synliggör utmaningar, så ska vi inte glömma att det är just en prognos. Det finns tid att agera. Och vi ser att den gröna omställningen fortsätter att rulla på, både i form av utökad solelproduktion, minskad användning av tappvatten och framförallt totalt minskad energianvändning. Svenska fastighetsägare ligger i framkant och med insiktsfulla dataunderlag, likt ‘Energi i Fastigheter’, är jag säker på att de kommer att kunna vända denna trend, vilket jag hoppas vi ska kunna se redan i nästa års rapport, fortsätter Berg.

Den fullständiga rapporten erbjuder en detaljerad genomgång av data kring energianvändning, koldioxidutsläpp, vattenanvändning och solel, och kartlägger variationer och förändringar över ett decennium, ner till timnivå.