Nyheter

Skåne är överens – CCUS är framtiden

Skånes största utsläppare kan bli dess största klimaträddare. Under Nordic CCUS Expo i Malmö tillkännagav Sysav att arbetet med carbon capture fortsätter. Sysavs styrelse och ägare ställer sig bakom fortsatt arbete för att ha anläggningen i drift till år 2030.

Vid full kapacitet kommer anläggningen att kunna fånga hela 90–95 procent av koldioxidutsläppen från två linjer vid Sysavverket i Malmö, cirka 400 000 ton koldioxid per år – en mängd som motsvarar 10 procent av utsläppen från den svenska el- och fjärrvärmesektorn.

– Med inriktningsbeslutet understryker Sysavs styrelse och ägarrepresentanter åtagandet att leda vägen mot en mer hållbar och klimatpositiv framtid. CCUS-projektet är inte bara avgörande för att vi ska nå våra egna klimatmål, utan också för att hela regionen kraftigt ska kunna minska sina territoriella utsläpp, säger Malin Dahlroth, vd Sysav.

– Beslutet är en milstolpe på vägen mot klimatneutralitet. Malmö planerar att förvärva negativa utsläpp från Sysav i framtiden, som ett tillskott till vårt omfattande klimatarbete. Alla utsläpp som kan sänkas ska också sänkas. Sysavs projekt ger oss möjlighet att kompensera för de utsläpp som inte kan åtgärdas på annat sätt. säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, Sysavs största ägarkommun.

Inriktningsbeslutet är ett steg på vägen mot ett investeringsbeslut under 2027, efter utvärdering av projektets framsteg och genomförbarhet.

Projektet hjälper hela Skåne att nå klimatmålen

Initiativet stöder inte bara Sysavs ambition att nå nettonoll klimatavtryck till 2030 utan bidrar även till att Malmö kommun och Sysavs ägarkommuner kan uppnå sina klimatmål.

Genom att implementera CCUS-tekniken kan Malmö stads Scope 3-utsläpp från avfallsbehandling hos Sysav potentiellt reduceras till noll, en betydande boost för stadens klimatarbete. Med CCUS-projektet tar Sysav ett avgörande steg mot att bli en nyckelspelare i regionens gröna omställning.

– Detta projekt är en viktig del i vår resa mot en hållbar framtid. Genom att investera i CCUS-teknik tar vi ett stort steg framåt i arbetet med att minska vårt klimatavtryck och stödja våra ägarkommuners mål att bli klimatneutrala eller klimatpositiva. Vi ser fram emot att frågan nu ska behandlas i respektive kommun för att på så vi ta oss närmare ett investeringsbeslut, tillägger Malin Dahlroth.

Fakta

Om CCUS
CCUS, Carbon Capture Utilisation and Storage, innebär att koldioxid fångas in och görs till flytande form med hjälp av tryck och låg temperatur. Därefter kan den antigen lagras säkert i berggrunden under mark och havsbotten eller användas som råvara i andra processer, till exempel bränsle.

Förbränningen av utsorterat restavfall i Sysavs kraftvärmeverk orsakar cirka 600 000 ton utsläpp av koldioxid årligen. Cirka 40 procent kommer från fossila källor, främst plast, och cirka 60 procent från biogena källor, som papper och matavfall. Vid en potentiell fullskalig implementering av CCS kan cirka 90 % av koldioxiden skiljas av och lagras.

Om projektet
Sysav började undersöka möjligheterna för CCS redan under 2021 med bland annat en övergripande förstudie. Den visade att implementering av CCS är möjlig, gav indikativa kostnader, samt analyserade två tekniskt mogna tekniker för koldioxidinfångning. I den fortsatta genomförbarhetsstudien har fokus legat på fortsatta studier av en utvald infångningsteknik, integrering i kraftvärmeverket, ytbehov, affärsmodell, leverantörskontakter samt förberedelser för miljötillståndsansökan.

Genomförbarhetsstudien, som pågått sedan 2022, ska avslutas hösten 2024. Den stöttas av Energimyndigheten via Industriklivet, som totalt har beviljat projektet stöd om 12,5 MKR. Projektet övergår nu i en konkretiseringsfas.