Nyheter

De är först i Sverige med att miljömärka renovering enligt Svanen

Miljömärkning med Svanen är möjlig även för renoveringar. Först i Sverige med att ansöka om sådan märkning är Klövern med Kista Square Garden och Ronnebyhus med Peder Holmsgatan 11. Sistnämnda objekt kommer sannolikt bli det första att klara de kriterier som krävs.

Kista Square Garden i utkanten av Stockholm är ett större projekt som tar flera år att genomföra. Det allmännyttiga Ronnebyhus satsar däremot på Svanen-märkningen av ett relativt litet projekt, som omfattar renovering av 27 lägenheter i en huskropp. Renoveringsarbetena pågår nu och fram till februari nästa år.

Funktionalism

På Peder Holmsgatan i Ronneby finns hus uppförda 1950 i typisk ”funkisstil”, och som har ritats av Wolter Gran. Fasaderna var ursprungligen putsade, men efter något tiotal år kläddes de med fasadtegel.

Under senare år har man i Ronneby kommun diskuterat vad som kan eller borde göras med Peder Holmsgatan 11 som var i medfaret skick invändigt och hade dålig energiprestanda. Rivning av huset övervägdes och Ronnebyhus fick också tillstånd till detta. Företaget valde efter noga kalkylerande och övervägande att ändå renovera husen då man ansåg att det blev mer ekonomiskt fördelaktigt samt att miljöaspekten vägde tung.

– Betongstommen och annat var bra och vi tyckte det var värt att bevara huset, berättar Ida Karlsson, fastighetschef för Ronnebyhus.

Nu genomförs därför en renovering. Denna har betoning på återbruk. Balkongerna renoveras och får nya fronter i sinusplåt. Fönstren är likaså tidstypiska med urfräsning på insidan och breda fönsterbrädor i sten. Fönstren tas ut, renoveras och förses med pålimmad isolerruta på insidan. Det är viktigt att behålla de stora glasytorna. Huvudentréernas dörrar behålls och renoveras, liksom ledstänger i trapphusen. Däremot blir det nya lägenhetsdörrar.

Inne i lägenheterna behålls de platsbyggda garderoberna, liksom de lutande överskåpen i köken. Handtagen och beslagen som även de går i 50-talsstil behålls. Parkett i vardagsrum blir kvar och slipas om. I några slitna lägenheter läggs ny parkett.

– Vi återbrukar så mycket som möjligt. I några fall, som med delar av parketten, går den inte att återanvända och då köper vi nytt med samma utförande, det gäller också beslag och liknande, fortsätter Ida Karlsson.

Miljömärkning med Svanens kriterier

Märkningen utförs enligt kriteriedokumentet ”Svanenmärkning av renovering” kriterieversion 1. Att märka med Svanen är alltså möjligt även vid renoveringar för att säkra att dessa blir utförda med skarpa miljökrav, med kvalitetssäkring och för en mycket bra inomhusmiljö.

Med den aktuella versionen av kriteriedokumentet (manualen) är det möjligt att miljömärka småhus, flerbostadshus, förskolor, skolor och kontorsbyggnader. För att ett projekt ska kunna kandidera till Svanenmärkning krävs att renoveringens omfattning (exklusive rivning) ska uppgå till minst 25 procent av byggnadens värde (exklusive markvärde) eller beröra minst 25 procent av klimatskalets area.

Kriteriedokumentet omfattar 46 obligatoriska krav. I motsats till kriteriedokumentet för nybyggnationer, finns för renoveringar inga poängkrav.

Svanenmärkning av renoveringsobjekt ställer krav bland annat på energilösningar, kemiska produkter, byggprodukter, avfallshantering och flera innemiljöaspekter. Det finns också krav på kvalitetssäkring av renoveringsprocessen och på överlämnandet till fastighetsägaren.

Märkningsprocessen tar fasta på bland annat att öka energiprestanda, förebygga hälso- och miljöfarlig påverkan, samt främja återbruk.

Den som ansöker om miljömärkning (licensinnehavaren) kan vara en byggherre, byggentreprenör, renoveringsentreprenör eller annan part som tar fullt ansvar för samtliga krav. För Peder Holmsgatan är Ronnebyhus licensinnehavare.

Rådgivare och handläggare är Kirsikka Englund från Svanen (Miljömärkning Sverige). Hon granskar också slutdokumenten. Från Svanen deltar ytterligare en person som gör en slutlig granskning. För att klara olika moment i processen behöver licensinnehavaren se till att det finns sakkunniga, däribland fuktsakkunnig, miljöinventerare, innemiljösakkunnig och energikonsult. Slutbesiktning av byggnaden sker på ordinarie sätt enligt lagkrav.

Miljömärkningsarbetet vid renovering ska bland annat omfatta tillståndsanalys av den befintliga byggnaden. Analysen kartlägger vad som går att återbruka, i vilka kvantiteter och skicket på det som kan återbrukas. Man kan bestämma vad som går att återbruka i projektet och vad som kan erbjudas till återbruk externt. I det aktuella projektet återbrukas bland annat köksskåp, garderober och parkettgolv. Balkonger och räcken renoveras och målas om. Fönstren renoveras och förses med extra ruta för isolering. Allt återbruk sker inom fastigheten, dvs. inga komponenter erbjuds externt och heller inga ”importeras” till projektet.

Krav på miljöinventering av fastigheter som renoveras är lagkrav och beskrivs dessutom i Svanens kriterier. I det aktuella projektet hittades ingen PCB eller asbest. Kyl- och frys med köldmedia, liksom dörrstängare som innehåller olja, tas omhand av rivningsföretag och hanteras som farligt avfall.

FÖRDELAR

Svanenmärkning gör att en renoverad byggnad:

Får låg energianvändning

Byggnaden får bra innemiljö och låga emissioner av farliga kemikalier

Byggnaden har inventerats, hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall har omhändertagits korrekt

Byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller höga miljö- och hälsokrav

Renoveringen har främjat återbruk

FAKTA

Peder Holmsgatan 11, renovering av bostadshus, Ronneby

Byggtid: januari 2023–februari 2024

På bilden:– Peab har erfarenhet av Svanen från nyproduktion och deras Svanen-expert är engagerad i vårt projekt. Vi får också mycket stöd av rådgivaren från Miljömärkning Sverige, berättar Ida Karlsson, fastighetschef för Ronnebyhus

Bild: Ronnebyhus