Nyheter

SLP:s hållbarhetsarbete leder till minskat klimatavtryck

SLP:s arbete med att löpande energieffektivisera och miljöcertifiera fastigheter och på så sätt minska sitt klimatavtryck har resulterat i att bolaget är väl i fas med sina hållbarhetsmål för december 2025.

Den miljöcertifierade ytan utgör idag cirka 25 procent av beståndet, vilket är halvvägs mot målet om 50 procent miljöcertifierad uthyrningsbar yta enligt Miljöbyggnad iDrift Silver eller motsvarande.

I nuläget har 14 MW installerad effekt i solcellsanläggningar på fastigheter uppnåtts jämfört med det uppställda målet om 15 MW installerad effekt.

Målet för laddinfrastruktur för personbilar har uppnåtts. Laddinfrastruktur finns tillgängligt på minst 50 procent av den uthyrningsbara ytan.

Andelen hållbara lån uppgår idag till drygt 50 procent jämfört med det uppställda målet om 70 procent.

– Det känns fantastiskt att vi kan hålla en hög takt i vår omställning när det gäller implementeringen av mer hållbara lösningar. Genom att integrera hållbarhet i vår affärsmodell och aktivt arbeta med att förbättra hållbarhetsprestandan i vårt bestånd är vi dessutom på god väg mot vårt långsiktiga mål om att uppnå en klimatneutral förvaltning till år 2030, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Andra löpande klimatrelaterade hållbarhetsmål som SLP arbetar mot är bland annat:

100 procent miljöcertifierad nyproduktion – all nyproduktion i egen regi ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver eller motsvarande.

15 procent minskad energianvändning på fem år avseende jämförbart bestånd.

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 960 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se